RSS

Chủ trương của Đảng nào ?

12 Nov
(TNCGKhông ch nhân dân huyn Yên Thành, Ngh An mà khp nơi đang t hi sau chuyến đi Bc kinh ca Tng Bí Thư Nguyn Phú Trng thì giáo dân Vinh b khng b tinh thn và Giáo dân Hà Ni, đc bit Thái Hà li b đàn áp công khai như vy thì đng và chính ph đang mun chuyn thông đip gì ti nhân dân Vit Nam?

Nếu nhng ngày qua, nhân dân khu vc giáo x Thái Hà, ph Nguyn Lương Bng TP Hà Ni, “chói tai, gai mt” vi nhng cái loa “văn hóa” được m hết công sut đ “vn đng, tuyên truyn ch trương đường li ca đng v “cái gi là khu x lý nước thi”  thì nhng ngày này khu vc các xã  vùng giáo trong huyn Yên Thành, tnh Ngh An, nhân dân ai cũng nc cười vi kiu “đi thoi qua loa” ca chính quyn huyn Yên Thành, tnh Ngh An, nhm gii thích các ch trương và đường li ca đng vào vic phá d ngôi nhà cp 4 ca nhân dân vùng giáo, khu vc x Ngc Long, ht Bo Nham, Giáo Phn Vinh.

Dư lun qun chúng nhân dân đang bc xúc đt ra nhiu câu hi vì sao Th đô, nơi Trung tâm văn hóa “ Thành ph hòa bình” ca quc gia li còn tn ti nhng băng đng giang h được chính quyn bo kê ngang nhiên phá ca xông vào phá phách nhà th

nông thôn Yên Thành, Ngh An, vic nhân dân đng lòng và chung sc làm mt cái sân bóng nh và mt ngôi nhà cp 4 , được nhân dân c trong và ngòai xã Công Thành,  góp công ca xây lên cho Thanh Thiếu niên làm nơi trú mưa, ph n thay đ khi tham gia th thao li khiến cho h thng truyn thông “cơ quan ngôn lun ca đng” huyn Yên Thành, s dng các phương tin truyn thông ca đng đ kêu gi phá?

Nhân dân hết sc bc xúc và không hiu trong thc tế, h thng “loa văn hóa” y thc s đang được s dng vào mc đích gì? đ phc v ai? phc v Đng hay phc v Dân ? nếu là phương tin truyn thông ca Đng thì chính xác là ca đng nào?  ca cng sn Bc Kinh hay đng ca nhng k đang bán nước hi dân? Ti sao các biến c chn đng Châu  Á,  liên quan ti ch quyn biên gii và hi đo Vit Nam, nh hưởng trc tiếp ti uy thế ca đng vi nhân dân và th din ca chính ph trên chính trường quc tế, li không nghe “ loa văn hóa” nói gì?

Nay nhân dân vùng giáo huyn Yên Thành không còn biết đâu là tiếng nói chính thc ca đng đ đòan kết dân tc vì sut ngày h thng tuyên truyn ca huyn c ra r chiến dch phá d, trit h.

Bên cnh vic m hết công sut đ nhi s, xuyên tc thông tin, chia r tinh thn đòan kết dân tc thì chính quyn còn cho người đi vn đng các xóm lương dân trong xã Công Thành, “ c người” lên phá d ngôi nhà cp 4 này và ha s “phong lit sĩ, thương binh” cho ai tham gia vào vic đp phá này nếu xy ra s c.

Nhân dân quá ng ngàng vi nhng “li ha chết người, phong anh hùng kiu mi, sc mùi phim kiếm hip Trung quc” này và h đang c tìm cho ra ai là k ch mưu đng sau nhng kế hoch tuyên truyn chia r, xúi dc, kích đng bo lc này?

Nhân dân không rõ đây là ch trương đường li ca ai? Đâu là tiếng nói chính thc ca đng, đâu là chính sách an dân, khuyến khích phát trin văn hóa nông thôn?

Mt đàng ông Nguyn Sinh Hùng, nguyên phó Th tướng chính ph đã ký quyết đnh Phê duyệt Đề án “Phát triển văn hóa nông thôn đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”. Trong đó mc 3 ca quyết đnh nêu rõ:
“ 3. Thc hin phát trin văn hóa nông thôn theo phương châm phát huy vai trò chủ động của cộng đồng dân cư địa phương là chính. Nhà nước đóng vai trò hướng dn và h tr; đng thi có cơ chế chính sách khuyến khích đu tư, ….”.Vy kèm theo quyết đnh và “ch trương ln ca đng” là kích đng đp phá công sc ca nhân dân sao?
Thay vì “khuyến khích đu tư, thu hút các ngun lc xã hi hóa, huy đng đóng góp ca nhân dân đ phát trin văn hóa nông thôn…”thì chính quyn đa phương li vn dng mi khe h ca  “lut đt đai”  k c “ lut rng” đ gây khó khăn, khng b tinh thn, chia r lương giáo, không cho bà con phát huy tinh thn đòan kết đ phát trin văn hóa.
Trong khi lm phát kinh tế và hàng trăm th khng hong khác đang làm nóng chính ph và nn kinh tế Vit nam thì người dân vn cn mn làm vic, chuyên  lo n đnh xã hi và chung sc xây dng mt cái sân bóng nh vi ngôi nhà cp 4  đ to cho thôn, xã mình mt không gian sinh hot văn hóa lành mnh, chính đáng thì  chính quyn huyn li “ghen ăn tc ” vi nhng thành tích thc ca nhân dân và cương quyết phá d.
Nói mt đường, làm mt no. Trên dưới bt nht. Nhân dân huyn Yên Thành đang gia hai ch trương, mt ca ông Nguyn sinh Hùng kêu gi nhân dân phát trin “thu hút các ngun lc xã hi hóa, huy đng đóng góp ca nhân dân đ phát trin văn hóa nông thôn…” và mt ch trương khác là ông Nguyn Tiến Li ch tch UBND huyn Yên Thành li ra công văn, vn dng mi quan h k c vic lun lách, lm dng ngôn t Công Giáo, li dng uy tín ca Đc Giám Mc Giáo Phn Vinh và nhiu người khác, nhm gây chia r, to áp lc đ thc hin mt quyết đnh h đ là cương quyết phá d công trình m hôi nước mt ca nhân dân.
Mc đích sâu xa ca kế hoch tuyên truyn, chia r này là gì nếu không phi là tng bước lũng lon tinh thn, chia r khi đòan kết dân tc, dn đường cho cng sn bc Kinh và nhng tay chân ca nó ln xa, chiếm sâu vào lãnh th đ d b cai tr nhân dân Vit Nam?
Cũng có th đây ch là ý đ ca mt k du mt nào đó trong chính quyn huyn Yên Thành hay Tnh Ngh An, đang lm quyn, li dng nhng khe h ca lut đt đai và quan h tôn giáo đ to “s c tôn giáo, đng lên dp lon” nhm ly đim, leo thang quyn lc? Ai đang c vn và bo tr cho kế hoch này?

Không ch nhân dân huyn yên Thành, Ngh An mà khp nơi đang t hi sau chuyến đi Bc kinh ca Tng Bí Thư Nguyn Phú Trng thì giáo dân Vinh b khng b tinh thn và Giáo dân hà Ni, đc bit Thái Hà li b đàn áp công khai như vy thì đng và chính ph đang mun chuyn thông đip gì ti nhân dân Vit Nam?

Trong khi Chùa chin và nhà th tr thành mc tiêu đ ph báng, trit h, không gian sinh hot văn hóa chân chính ca Nông thôn b phá d thì nhân dân phi làm gi đ bo v đo lý và phát trin văn hóa cho dân tc Vit Nam?

  Dân Hùng Thành
Thanh Niên Công Giá0

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 12/11/2011 in Trang Chủ

 

Tags: ,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: