RSS

Giáo dân Thái Hà xuống đường yêu cầu nhà cầm quyền trả lại Tu viện

12 Nov
(NVCL)Chiu nay (27/10/2011), các linh mc Dòng Chúa Cu Thế – giáo x Thái Hà đã dn đu mt đoàn giáo dân ti y ban Nhân dân qun Đng Đa np đơn yêu cu nhà cm quyn Hà Ni trao tr tu vin cho Nhà dòng và Giáo x.

Đoàn khi hành t nhà th Thái Hà, vi nhng biu ng mang dòng ch: ‘Đng biến tu vin và nhà nguyn thành chn ăn chơi ti li”, “Nơi th t tín ngưng đưc pháp lut bo h, yêu cu thc hin nghiêm túc”…

S xut hin bt ng ca đoàn giáo dân Thái Hà khiến dân chúng đi bên đưng ngc nhiên. Nhiu ngưi đã lên tiếng ng h vic làm phi đo ca giáo dân Thái Hà.

K t ngày nhà cm quyn Hà Ni khi đng chiến dch cưp trng tu vin cũ ca Dòng Chúa Cu Thế Hà Ni, qua cái gi là “D án trm x lý nưc thi”, các linh mc, tu sĩ và giáo dân Thái Hà đã rt bc xúc v vic làm ngang ngưc bt chp pháp lut ca nhà cm quyn Hà Ni.

Ngày 7/10/2011, giáo x đã làm đơn kiến ngh yêu cu “dng vic xây dng trm x lý nưc thi và tr li cho giáo x Tu vin” (nay là bn vin Đng Đa), đ x dng đúng mc đích tôn giáo. Bt chp nhng yêu cu chính đáng hp pháp ca tp th các linh mc Dòng Chúa Cu Thế và giáo dân Thái Hà, nhng ngày qua, nhà cm quyn Hà Ni, tiếp tc  tung ra nhng tin đn, như “Nhà nưc s làm d án này trong mt đêm”, khiến giáo dân bc xúc vì nhng đòi hi hp pháp b vi phm, nht là vì nhà cm quyn Hà Ni đã không tôn trng lut pháp mà chính h đã đ ra.

Nên biết, Dòng Chúa Cu thế Hà Ni đưc thành lp năm 1928, vi tng din tích ban đu là 61.455 m2. Các tu sĩ, linh mc Dòng Chúa Cu Thế bt đu s dng và cư trú liên tc trên khu đt này t đó đến ngày hôm nay. Năm 1931, Dòng Chúa Cu Thế đã xây dng mt tu vin trên đó đ phc v nhu cu tôn giáo ca Giáo x Thái Hà và phc v nhng ngưi nghèo kh trong xã hi theo tôn ch, mc đích ca Dòng.

Năm 1959, qun Đng Đa đã ngang nhiên chiếm ngôi nhà chính ca Tu vin mt cách bt hp pháp vi danh nghĩa là “mưn”. Mt thi gian sau, Chính quyn đã dùng ngôi nhà này làm Bnh xá Đng Đa. Nhng năm 70, Nhà nưc đã chiếm bt hp pháp tòa nhà còn li ca Tu vin  đ làm Bnh vin Đng Đa mà không có bt c mt căn c pháp lut nào.

Vic các cơ quan mưn ri biến cơ s tu vin Dòng Chúa Cu thế Hà Ni thành bnh vin Đng Đa hoàn toàn trái vi Hiến pháp và pháp lut Vit Nam quy đnh qua các thi kỳ khác nhau.

Do đó, vic giáo dân Thái Hà yêu cu nhà cm quyn Hà Ni tr li tu vin là mt vic làm hp l, đúng vi nhng gì lut pháp đã qui đnh.

Theo thông tin chúng tôi nhn đưc, nhưng ngày va qua, công an Hà Ni đã có nhng hành đng sách nhiu các tu sĩ, linh mc và giáo dân Thái Hà. Đây là mt vic làm vn thưng thy ti giáo x này my năm va qua. Tuy nhiên, vì luôn tôn trng lut pháp và mong mun nhà nưc cũng phi tôn trng lut pháp, nht là vì l phi thuc v giáo x, nên giáo dân Thái Hà luôn can trưng và tin rng “s tht s giái phóng các con”.
Trong khi ch đi câu tr li t phía nhà cm quyn, chúng ta hãy cùng hip thông vi giáo x Thái Hà, đng thi cùng nhau lên tiếng cho công bng và công lý cho Giáo hi và quê hương Vit Nam.
Nữ Vương Công Lý

Advertisements
 
Leave a comment

Posted by on 12/11/2011 in Trang Chủ

 

Tags:

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: